Algemene gebruikersvoorwaarden

Onze sites
www.jkm-media.com, www.superleuk.nl, www,hetdelenwaard.nl, www.talentpodium.co, www.dietalentbuehne.de, www.talentstage.co.uk, www.supertalentstage.com.

Definities
In deze algemene gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

a) “Content”: alle inhoud die via een Uitgave wordt gepubliceerd, waaronder tekst, foto’s, video’s en computerprogrammatuur, ongeacht of deze van redactionele of commerciële aard is;

b) “Gebruik”: het gebruik van een Uitgave in de ruimste zin van het woord, waaronder het bekijken, het downloaden en het uploaden van Content;

c) “Gebruiker”: iedereen die op welke wijze dan ook Gebruik maakt van een Uitgave;

d) “Gebruikerscontent”: alle door een Gebruiker aan JKM Media aangeboden Content, ongeacht de wijze waarop deze wordt aangeboden (bijvoorbeeld via een uploadfaciliteit, e-mail of WhatsApp);

e) Uitgave: elke door JKM Media gepubliceerde digitale uitgave, zoals (mobiele) websites en (mobiele) applicaties, inclusief de daarop gepubliceerde Content.

Toepasselijkheid en reikwijdte
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk Gebruik van een Uitgave. Door het Gebruik van een Uitgave verklaar je kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de onderhavige gebruiksvoorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle (intellectuele) eigendomsrechten ten aanzien van de Uitgaven, waaronder auteurs-, merk- databank- en handelsnaamrechten, berusten bij JKM Media en/of bij haar licentiegevers. Het recht tot Gebruik van een Uitgave impliceert geen overdracht, licentie of ander (gebruiks-)recht met betrekking tot deze (intellectuele) eigendomsrechten, tenzij in deze Gebruiksvoorwaarden anders is bepaald.

JKM Media behoudt zich de auteursrechten ten aanzien van de Uitgaven uitdrukkelijk voor. Het is, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van JKM Media, dan ook niet toegestaan (delen van) de Uitgaven op enigerlei wijze te verveelvoudigen en/of openbaar te maken. JKM Media bepaalt van geval tot geval of deze toestemming wordt verleend en zo ja, onder welke voorwaarden.

Onverminderd het voorgaande is het zonder voorafgaande toestemming van JKM Media toegestaan om naar een Uitgave te linken en/of Content te embedden. Het framen van een Uitgave is uitdrukkelijk niet toegestaan.

Het is niet toegestaan om de beveiliging van een Uitgave of onderdelen daarvan te (trachten te) omzeilen, onklaar te maken of anderszins te beïnvloeden of het Gebruik daarvan door derden te (trachten te) belemmeren of te beperken.

Disclaimer
JKM Media geeft geen garanties ten aanzien van de volledigheid, juistheid of betrouwbaarheid van de Uitgaven. Beweringen en meningen, geuit in de Content en mededelingen (waaronder advertenties) in de Uitgaven zijn die van de betreffende auteur(s), adverteerder(s) en/of andere Gebruiker(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van JKM Media.

JKM Media is niet verantwoordelijk voor (de inhoud van) uitgaven van derden waarnaar, bijvoorbeeld via een link, op in de Uitgaven wordt verwezen.

JKM Media is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het Gebruik van de Uitgaven dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid een Uitgave te Gebruiken, door welke oorzaak dan ook.

Gebruikerscontent
Gebruikerscontent mag:
• niet in strijd zijn met de wet, inbreuk maken op de rechten van derden (waaronder intellectuele eigendomsrechten, privacy- en portretrechten) of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden of JKM Media;

• geen virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere programmatuur bevatten die een Uitgave kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken of die op andere wijze schade toe kan brengen aan JKM Media en/of andere Gebruikers.

Door het aanbieden van Gebruikerscontent, op welke wijze dan ook (bijvoorbeeld via een website, social media of WhatsApp), verklaar en garandeer je dat je gerechtigd bent om deze Gebruikerscontent openbaar te maken, te verveelvoudigen en in licentie te geven aan JKM Media en overige Gebruikers conform het volgende: • met het aanbieden van Gebruikerscontent verleen je JKM Media een onherroepelijke, wereldwijde, niet in tijd beperkte, nietexclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie (met het recht tot sublicentie) voor ieder (her-)gebruik, verveelvoudiging, verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die Gebruikerscontent of gedeeltes daarvan, voor welk doel en op welke wijze dan ook (waaronder via een Uitgave, via social media zoals YouTube, Facebook, Instagram en/of Twitter, en via lineaire en non-lineaire diensten) alsmede om de Gebruikerscontent op te slaan in (elektronische) bestanden; • met het aanbieden van Gebruikerscontent verleen je andere Gebruikers een onherroepelijke, wereldwijde, niet in tijd beperkte, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om zich via een Uitgave toegang te verschaffen tot die Gebruikerscontent, alsmede voor het gebruik, de verveelvoudiging, de verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die Gebruikerscontent binnen de functionaliteiten van een Uitgave en voor zover dit onder deze Gebruiksvoorwaarden expliciet is toegestaan.

JKM Media behoudt zich het recht voor om:
• Gebruikerscontent in te korten, aan te passen, te weigeren, te verwijderen, te blokkeren of anderszins ontoegankelijk te maken indien deze in strijd is met het in deze Gebruiksvoorwaarden bepaalde, of desnoods zonder opgave van redenen;
• Gebruikerscontent te watermerken met een logo teneinde het doorplaatsen van deze Gebruikerscontent door derden te kunnen traceren. Het is niet toegestaan om een watermerk te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen;
• Opsporingsinstanties op hun verzoek in te lichten over Gebruikerscontent die strafbaar is.

Notice-and-takedown procedure
JKM Media controleert via de Uitgaven gepubliceerde Content niet automatisch. Als je van mening bent dat in een Uitgave gepubliceerde Gebruikerscontent onmiskenbaar onrechtmatig of strafbaar is, kun je dat melden via contact@jkm-media.com.

Vermeld daarbij duidelijk de volgende informatie:
• je naam, e-mailadres en telefoonnummer;
• om welke Content het gaat, inclusief de exacte URL van de pagina waarop de betreffende Content gepubliceerd is;
• de reden dat deze Content verwijderd zou moeten worden, jouw relatie tot deze Content (voor zover van toepassing);
• of sprake is van een spoedeisend belang;
• overige relevante informatie.

Aan deze procedure kunnen geen rechten worden ontleend. JKM Media zal naar aanleiding van een melding naar eigen inzicht bepalen of de betreffende Gebruikerscontext al dan niet wordt verwijderd, of andere maatregelen worden genomen.

Aansprakelijkheid
In geval van Gebruik van een Uitgave in strijd met het bepaalde in deze Gebruiksvoorwaarden ben je jegens JKM Media aansprakelijk voor alle door JKM Media als gevolg daarvan geleden schade, inclusief de kosten van opsporing, onderzoek en juridische bijstand. Je vrijwaart JKM Media voor aanspraken van derden ter zake. Daarnaast is JKM Media gerechtigd om Gebruikers die handelen met het in deze Gebruiksvoorwaarden bepaalde, de toegang tot de Uitgaven te ontzeggen, bijvoorbeeld door het blokkeren van een IP adres.

Wijzigingen
Rechtskeuze Op deze Gebruiksvoorwaarden en eventueel daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing. JKM Media behoudt zich het recht voor de inhoud van deze Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden treden in werking op het moment van publicatie daarvan.

Rechtskeuze
Op deze Gebruiksvoorwaarden en eventueel daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.


Top